POLITYKA - Audioprzewodnik - Audioguide - Audio-Guide

AUDIOPRZEWODNIK.PL
Przejdź do treści

Menu główne:

POLITYKA

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest COMSET S.A., z siedzibą: ul.Okulickiego 66, 31-637 Kraków; NIP 678-13-22-812, REGON 351090497, Sąd Rejestrowy-Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, wydz. XI KRS nr KRS 0000034946. Wysokość kapitału zakładowego 500.000 PLN. Zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
- Nawiązanie, lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
- Udokumentowanie stosunków umownych w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.   
- W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; nazwa firmy; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), a w przypadku podmiotów gospodarczych numer identyfikacji podatkowej NIP. Podanie powyższych danych jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania z witryny. Są to pliki tekstowe zapisywane na  komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Zawieranie Umów Sprzedaży, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce zawrzeć Umowę Sprzedaży.

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
- osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
- jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji powyższych uprawnień wymagane jest przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@audioprzewodnik.pl albo pisemnie na adres Administratora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego